„Mały obywatel na 100 lat Niepodległości”

20 Wrzesień 2018, 23:51 | Aktualności

„Mały obywatel na 100 lat Niepodległości” - ruszamy z konkursem plastycznym. Od dziś oficjalnie można składać prace plastyczne. Konkurs dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik – Program Marszałkowski. Więcej o Programie na: #pomorzezachodnie#społecznik
Zapraszamy gorąco do udziału dzieci z roczników 2011-2015 ze szczecińskich szkół i przedszkoli. Regulamin poniżej:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO v1
w ramach projektu
„Mały obywatel na 100 lat Niepodległości”
Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

§ 1
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja MIERZ WYSOKO z siedzibą ul. Świętoborzyców 12/2, 71-665 Szczecin, NIP: 851 31 79 149, REGON: 321585791, KRS: 0000526823.
2. Konkurs realizowany jest w ramach zadania publicznego „Mały obywatel na 100 lat Niepodległości” dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 2
Celem Konkursu jest podnoszenie wiedzy oraz rozwój aktywności w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych i przedszkoli.

§ 3
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej szeroko pojęte postawy obywatelskie, postrzeganie Ojczyzny, 100 lat Niepodległości, aktywność na rzecz otaczającego świata, np. poprzez pokazanie oczami dziecka: obywatela, Ojczyznę, niepodległość Polski czy symbole narodowe takie jak flaga lub godło, itp. Prace zgłoszone w konkursie mogą być wykonane różnymi technikami plastycznymi, m.in. rysunki kredkami, malunki farbami, wyklejanki, itp. i muszą być w rozmiarze nie mniejszym niż format A4.

§ 4
1. Do udziału w konkursie uprawnione są dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym (dzieci z roczników: 2015-2011) ze szczecińskich szkół i przedszkoli.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3. Wszyscy biorący udział w konkursie powinni posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego, na swój udział wraz z wypełnioną informacją dot. RODO (dane osobowe). 
4. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu i posiadać 1 autora. 
5. Każda praca powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem autora, rokiem urodzenia, nazwą/numerem placówki i grupy (jeśli istnieje).
6. Jedna osoba (autor) może zgłosić na konkurs 1 pracę.

§ 5
1. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na 4 kategorie wiekowe: 
1. dzieci rocznik 2015-2014, 
2. dzieci rocznik 2013,
3. dzieci rocznik 2012, 
4. dzieci rocznik 2011.
2. Warunkiem uczestnictwa jest to, że muszą być to uczniowie lub przedszkolaki ze szczecińskich szkół podstawowych i placówek edukacji przedszkolnej (publiczne i niepubliczne).
3. Do oceny nadesłanych prac zostanie powołana Komisja, składająca się z koordynatora projektu i minimum 2 wolontariuszy – członków zespołu Fundacji, która oceniać będzie m.in. kreatywność, technikę i dokładność wykonania, pomysł oraz wpisanie się w tematykę konkursu.
4. Z każdej kategorii wiekowej powołana Komisja, wybierze najlepsze prace, które otrzymają nagrody za I, II i III miejsca oraz 3 wyróżnienia (łącznie 4 x I miejsce, 4 x II miejsce, 4 x III miejsce, 12 x wyróżnienie).
5. Prace, które nie spełniają wymogów zawartych w regulaminie lub zostały uszkodzone, zniszczone w wyniku niewłaściwego ich opakowania nie będą podlegać ocenie.

§ 6
1. Nabór prac na konkurs będzie w terminie 15.09 - 15.10.2018 r.
2. Prace konkursowe wraz z prawidłowym podpisem, o którym mowa w § 3 należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 15.10.2018 r. na adres: 
Fundacja MIERZ WYSOKO
ul. Świętoborzyców 12/2, 71-665 Szczecin
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

3. Prace konkursowe nie będą odsyłane do Autorów.

§ 7 
1. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi 20-30.10.2018 r. poprzez stronę internetową/FB Organizatora. 
2. Zwycięskie prace będą prezentowane na stronie internetowej Organizatora/FB wraz z imieniem, nazwiskiem, nazwą / nr szkoły/przedszkola i klasą/grupą (jeśli dotyczy).
3. Nagrody zostaną przekazane osobiście lub pocztą.
4. Autorzy zwycięskich prac oraz szczecińskie szkoły/przedszkola, do których uczęszczają zwycięzcy, otrzymają nagrody o wartości: 
I miejsca - 200 zł*, 
II miejsca - 150 zł**, 
III miejsca - 100 zł***, 
wyróżnienia - 30 zł.
5. Nagrody będą w formie bonów do wykorzystania w jednym ze sklepów z książkami, multimediami itp.

* z czego 160zł to nagroda dla autora i 40zł to nagroda dla szkoły/przedszkola 
** z czego 110zł to nagroda dla autora i 40zł to nagroda dla szkoły/przedszkola
*** z czego 60zł to nagroda dla autora i 40zł to nagroda dla szkoły/przedszkola

§ 8 
Dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są telefonicznie pod numerem 517 35 76 77 lub adresem email: fundacja .at. mierzwysoko .dot. eu

§ 9
INFORMACJA O PRZETWARZENIU DANYCH w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Programu SPOŁECZNIK 2018 (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest: 
a) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję dysponenta środków dla Programu SPOŁECZNIK 2018.
2. W sprawach związanych danymi uczestnika konkursu należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod wskazanym adresem poczty elektronicznej:
a) abi .at. wzp .dot. pl
3. Dane dziecka będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Programu SPOŁECZNIK 2018, którego jest dziecko uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
5. Dane uczestnika projektu zostają powierzone do przetwarzania Operatorowi - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 Koszalin, i realizatorowi projektu Fundacji MIERZ WYSOKO ul. Świętoborzyców 12/2 w Szczecinie (nazwa i adres realizatora/organizacji). Dane osobowe uczestnika projektu mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie dysponenta środków, Operatora lub realizatora projektu. Dane osobowe uczestnika projektu mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie dysponenta środków, Operatora lub realizatora projektu kontrole i audyt w ramach Programu SPOŁECZNIK 2018 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe. 
6. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
8. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu SPOŁECZNIK 2018 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. Opiekunowie/rodzice uczestników konkurs mają prawo dostępu do treści dziecka danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. Opiekunom/rodzicom uczestników konkurs przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10
Wszelkie kwestie sporne, związane z rozumieniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegu Konkursu rozstrzyga Organizator. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

Zatwierdziła:
Prezes Zarządu Fundacji MIERZ WYSOKO

Więcej oraz aktualności na: https://www.facebook.com/mierzwysoko.eu/?ref=ts&fref=ts

Komentarze:

Dodaj własny komentarz