Jesteś tutaj:

„Mały obywatel na 100 lat Niepodległości”

20 Wrzesień 2018, 23:51 | Aktualności

„Mały obywatel na 100 lat Niepodległości” - ruszamy z konkursem plastycznym. Od dziś oficjalnie można składać prace plastyczne. Konkurs dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik – Program Marszałkowski. Więcej o Programie na: #pomorzezachodnie#społecznik
Zapraszamy gorąco do udziału dzieci z roczników 2011-2015 ze szczecińskich szkół i przedszkoli. Regulamin poniżej:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO v1
w ramach projektu
„Mały obywatel na 100 lat Niepodległości”
Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

§ 1
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja MIERZ WYSOKO z siedzibą ul. Świętoborzyców 12/2, 71-665 Szczecin, NIP: 851 31 79 149, REGON: 321585791, KRS: 0000526823.
2. Konkurs realizowany jest w ramach zadania publicznego „Mały obywatel na 100 lat Niepodległości” dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 2
Celem Konkursu jest podnoszenie wiedzy oraz rozwój aktywności w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych i przedszkoli.

§ 3
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej szeroko pojęte postawy obywatelskie, postrzeganie Ojczyzny, 100 lat Niepodległości, aktywność na rzecz otaczającego świata, np. poprzez pokazanie oczami dziecka: obywatela, Ojczyznę, niepodległość Polski czy symbole narodowe takie jak flaga lub godło, itp. Prace zgłoszone w konkursie mogą być wykonane różnymi technikami plastycznymi, m.in. rysunki kredkami, malunki farbami, wyklejanki, itp. i muszą być w rozmiarze nie mniejszym niż format A4.

§ 4
1. Do udziału w konkursie uprawnione są dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym (dzieci z roczników: 2015-2011) ze szczecińskich szkół i przedszkoli.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3. Wszyscy biorący udział w konkursie powinni posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego, na swój udział wraz z wypełnioną informacją dot. RODO (dane osobowe). 
4. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu i posiadać 1 autora. 
5. Każda praca powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem autora, rokiem urodzenia, nazwą/numerem placówki i grupy (jeśli istnieje).
6. Jedna osoba (autor) może zgłosić na konkurs 1 pracę.

§ 5
1. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na 4 kategorie wiekowe: 
1. dzieci rocznik 2015-2014, 
2. dzieci rocznik 2013,
3. dzieci rocznik 2012, 
4. dzieci rocznik 2011.
2. Warunkiem uczestnictwa jest to, że muszą być to uczniowie lub przedszkolaki ze szczecińskich szkół podstawowych i placówek edukacji przedszkolnej (publiczne i niepubliczne).
3. Do oceny nadesłanych prac zostanie powołana Komisja, składająca się z koordynatora projektu i minimum 2 wolontariuszy – członków zespołu Fundacji, która oceniać będzie m.in. kreatywność, technikę i dokładność wykonania, pomysł oraz wpisanie się w tematykę konkursu.
4. Z każdej kategorii wiekowej powołana Komisja, wybierze najlepsze prace, które otrzymają nagrody za I, II i III miejsca oraz 3 wyróżnienia (łącznie 4 x I miejsce, 4 x II miejsce, 4 x III miejsce, 12 x wyróżnienie).
5. Prace, które nie spełniają wymogów zawartych w regulaminie lub zostały uszkodzone, zniszczone w wyniku niewłaściwego ich opakowania nie będą podlegać ocenie.

§ 6
1. Nabór prac na konkurs będzie w terminie 15.09 - 15.10.2018 r.
2. Prace konkursowe wraz z prawidłowym podpisem, o którym mowa w § 3 należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 15.10.2018 r. na adres: 
Fundacja MIERZ WYSOKO
ul. Świętoborzyców 12/2, 71-665 Szczecin
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

3. Prace konkursowe nie będą odsyłane do Autorów.

§ 7 
1. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi 20-30.10.2018 r. poprzez stronę internetową/FB Organizatora. 
2. Zwycięskie prace będą prezentowane na stronie internetowej Organizatora/FB wraz z imieniem, nazwiskiem, nazwą / nr szkoły/przedszkola i klasą/grupą (jeśli dotyczy).
3. Nagrody zostaną przekazane osobiście lub pocztą.
4. Autorzy zwycięskich prac oraz szczecińskie szkoły/przedszkola, do których uczęszczają zwycięzcy, otrzymają nagrody o wartości: 
I miejsca - 200 zł*, 
II miejsca - 150 zł**, 
III miejsca - 100 zł***, 
wyróżnienia - 30 zł.
5. Nagrody będą w formie bonów do wykorzystania w jednym ze sklepów z książkami, multimediami itp.

* z czego 160zł to nagroda dla autora i 40zł to nagroda dla szkoły/przedszkola 
** z czego 110zł to nagroda dla autora i 40zł to nagroda dla szkoły/przedszkola
*** z czego 60zł to nagroda dla autora i 40zł to nagroda dla szkoły/przedszkola

§ 8 
Dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są telefonicznie pod numerem 517 35 76 77 lub adresem email: fundacja .at. mierzwysoko .dot. eu

§ 9
INFORMACJA O PRZETWARZENIU DANYCH w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Programu SPOŁECZNIK 2018 (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest: 
a) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję dysponenta środków dla Programu SPOŁECZNIK 2018.
2. W sprawach związanych danymi uczestnika konkursu należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod wskazanym adresem poczty elektronicznej:
a) abi .at. wzp .dot. pl
3. Dane dziecka będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Programu SPOŁECZNIK 2018, którego jest dziecko uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
5. Dane uczestnika projektu zostają powierzone do przetwarzania Operatorowi - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 Koszalin, i realizatorowi projektu Fundacji MIERZ WYSOKO ul. Świętoborzyców 12/2 w Szczecinie (nazwa i adres realizatora/organizacji). Dane osobowe uczestnika projektu mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie dysponenta środków, Operatora lub realizatora projektu. Dane osobowe uczestnika projektu mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie dysponenta środków, Operatora lub realizatora projektu kontrole i audyt w ramach Programu SPOŁECZNIK 2018 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe. 
6. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
8. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu SPOŁECZNIK 2018 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. Opiekunowie/rodzice uczestników konkurs mają prawo dostępu do treści dziecka danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. Opiekunom/rodzicom uczestników konkurs przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10
Wszelkie kwestie sporne, związane z rozumieniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegu Konkursu rozstrzyga Organizator. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

Zatwierdziła:
Prezes Zarządu Fundacji MIERZ WYSOKO

Więcej oraz aktualności na: https://www.facebook.com/mierzwysoko.eu/?ref=ts&fref=ts

DZIEŃ DZIECKA KAŻDEGO DNIA!

1 Czerwiec 2018, 22:08 | Wydarzenia Aktualności

Wraz z grupą inicjatywną - rodzicami i przedstawicielką kadry z Przedszkole Publiczne Nr 1 w Szczecinie, realizujemy działania dla Radosnych Dzieciaków, ich rodzin i sąsiadów. Działania zatytułowaliśmy DZIEŃ DZIECKA KAŻDEGO DNIA! i do końca sierpnia 2018 będziemy mieć wraz z Radosnym Przedszkolem duużo do zrobienia.
Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik – Program Marszałkowski. Więcej o Programie na: #pomorzezachodnie#społecznik

Dzień Dziecka każdego dnia! baner

Mały Obywatel! - konkurs plastyczny. Przedłużamy czas na przesyłanie prac konkursowych do 15.11.2017r.!

3 Październik 2017, 20:13 | Aktualności

Kochani przedłużamy czas na przesyłanie prac konkursowych do 15.11.2017r.!
Dostaliśmy wiele podpowiedzi, głosów by wydłużyć konkurs plastyczny do połowy listopada, tak by prace można było nadsyłać także po Święcie Niepodległości. W tym czasie w przedszkolach jeszcze więcej niż zwykle przedszkolaków przygotowuje przepiękne prace powiązane z naszym konkursem.
Zapytaliśmy "wyżej" czy możemy wydłużyć konkurs - dostaliśmy zgodę. Zatem bardzo zadowoleni z tego faktu - informujemy - przedłużamy konkurs o miesiąc, czyli do 15.11.2017!

PS. Przy okazji dziękujemy za kolejne piękne prace. Tym razem od przedszkolaków z Przedszkola Publicznego nr 1 oraz Przedszkola Publicznego nr 50, ze Szczecina oczywiście!

ZMIENIONY REGULAMIN KONKURSU (zmiana opisana powyżej, czyli czas na nadsyłanie prac do 15.11.2017r)
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
w ramach projektu
„Mały obywatel!”
Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

§ 1
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja MIERZ WYSOKO z siedzibą ul. Świętoborzyców 12/2, 71-665 Szczecin, NIP: 851 31 79 149, REGON: 321585791, KRS: 0000526823.
2. Konkurs realizowany jest w ramach zadania publicznego „Mały obywatel!” dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 2
Celem Konkursu jest podnoszenie wiedzy oraz rozwój aktywności w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci uczęszczających do szczecińskich przedszkoli.

§ 3
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej szeroko pojęte postawy obywatelskie, aktywność na rzecz otaczającego świata, np. poprzez pokazanie oczami dziecka: obywatela, Ojczyznę, czy atrybuty takie jak flaga lub godło, itp. Prace zgłoszone w konkursie mogą być wykonane różnymi technikami plastycznymi, m.in. rysunki kredkami, malunki farbami, wyklejanki, itp. i muszą być rozmiarze nie mniejszym niż format A4.

§ 4
1. Do udziału w konkursie uprawnione są dzieci w wieku przedszkolnym (dzieci w wieku ok. 2,5 - 7 lat) ze szczecińskich przedszkoli i placówek edukacji przedszkolnej.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3. Wszyscy biorący udział w konkursie powinni posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego, na swój udział. 
4. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu i posiadać 1 autora. 
5. Każda praca powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem autora, rokiem urodzenia, nazwą/numerem placówki i grupy (jeśli istnieje).
6. Jedna osoba (autor) może zgłosić na konkurs 1 pracę.

§ 5
1. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na 3 kategorie wiekowe: 
    1. dzieci rocznik 2014, 
    2. dzieci rocznik 2012-2013, 
    3. dzieci rocznik 2011.

2. Warunkiem uczestnictwa jest to, że muszą być to przedszkolaki ze szczecińskich placówek edukacji przedszkolnej (publiczne i niepubliczne).

3. Do oceny nadesłanych prac zostanie powołana Komisja, składająca się z koordynatora projektu i 2 wolontariuszy – członków zespołu Fundacji, która oceniać będzie m.in. kreatywność, technikę i dokładność wykonania, pomysł oraz wpisanie się w tematykę konkursu.
4. Z każdej kategorii wiekowej powołana Komisja, wybierze najlepsze prace, które otrzymają nagrody za I, II i III miejsca oraz 3 wyróżnienia (łącznie 3 x I miejsce, 3 x II miejsce, 3 x III miejsce, 9 x wyróżnienie).
5. Prace, które nie spełniają wymogów zawartych w regulaminie lub zostały uszkodzone, zniszczone w wyniku niewłaściwego ich opakowania nie będą podlegać ocenie.

§ 6
1. Nabór prac na konkurs będzie w terminie 01.09 - 15.11.2017 r.
2. Prace konkursowe wraz z prawidłowym podpisem, o którym mowa w § 3 należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 15.11.2017 r. na adres: 
Fundacja MIERZ WYSOKO
ul. Świętoborzyców 12/2
71-665 Szczecin
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
3. Prace konkursowe nie będą odsyłane do Autorów.

§ 7 
1. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi 20-30.11.2017 r. poprzez stronę internetową/FB Organizatora. 
2. Zwycięskie prace będą prezentowane na stronie internetowej Organizatora/FB wraz z imieniem, nazwiskiem, nazwą / nr przedszkola i grupą (jeśli dotyczy).
3. Nagrody zostaną przekazane osobiście lub pocztą.
4. Autorzy zwycięskich prac oraz szczecińskie przedszkola, do których uczęszczają zwycięzcy, otrzymają nagrody o wartości: 
I miejsca - 200 zł , 
II miejsca - 150 zł , 
III miejsca - 100 zł , 
wyróżnienia - 30 zł.
5. Nagrody będą w formie bonów do wykorzystania w jednym ze sklepów z książkami, multimediami itp.

§ 8 
Dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są telefonicznie pod numerem 517 35 76 77 lub adresem email: fundacja .at. mierzwysoko .dot. eu

§ 9 
Wszelkie kwestie sporne, związane z rozumieniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegu Konkursu rozstrzyga Organizator. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
Zatwierdziła: Prezes Zarządu Fundacji MIERZ WYSOKO

Mały Obywatel!

2 Wrzesień 2017, 22:58 | Wydarzenia Relacje Aktualności

Projekt "Mały obywatel!" - zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym szczecińskie przedszkola i przedszkolaków z placówek publicznych i niepublicznych. Regulamin konkursu poniżej.

Nabór prac tylko półtorej miesiąca, bo do 15.10.2017r. Super nagrody czekają dla autorów zwycięskich prac i dla przedszkoli! Zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO na: https://www.facebook.com/mierzwysoko.eu/posts/694130490782076

 

Przedszkolny Einstein!

5 Sierpień 2017, 22:54 | Wydarzenia Relacje Aktualności

Wraz z grupą inicjatywną - a normalnie mówiąc z grupką rodziców z Przedszkole Publiczne Nr 1 w Szczecinie, realizujemy działania dla Radosnych Dzieciaków. Działania zatytułowaliśmy Przedszkolny Einstein! i do końca października 2017 będziemy mieć wraz z Radosnym Przedszkolem duużo do zrobienia.
Projekt jest finansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik. Więcej na: https://www.facebook.com/mierzwysoko.eu/?ref=ts&fref=ts