"Szczecin - najlepsze miejsce na ziemi. Konkurs plastyczny"

9 Październik 2019, 22:23 | Aktualności

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

w ramach projektu

„Szczecin – najlepsze miejsce na ziemi. Konkurs plastyczny”

Projekt sfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

§ 1

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja MIERZ WYSOKO z siedzibą przy ul. Świętoborzyców 12/2,
  71-665 Szczecin, NIP: 851 31 79 149, REGON: 321585791, KRS: 0000526823.
 2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Szczecin – najlepsze miejsce na ziemi. Konkurs plastyczny” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021 – Programu Marszałkowskiego.
 • § 2

Celem Konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwój aktywności w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej, wśród dzieci uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych i przedszkoli.

 • § 3

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej:

 • szeroko pojęte postawy obywatelskie mające na celu wzmocnienie tożsamości lokalnej,
 • sposób postrzegania Szczecina jako miejsca do życia,
 • różne rodzaje aktywności na rzecz lokalnej społeczności;

poprzez pokazanie oczami dziecka: historycznych lub ważnych miejsc oraz symboli Szczecina, osób ciekawych, zasłużonych dla miasta, pojęć związanych z lokalnym patriotyzmem, interesujących inicjatyw przyczyniających się do rozwoju miasta, itp. Prace zgłoszone w konkursie mogą być wykonane różnymi technikami plastycznymi, m.in. przy użyciu kredek i/lub farb, w postaci wyklejanki lub szkicu ołówkiem. Ponadto muszą być w rozmiarze nie mniejszym niż format A4.

  §4

 1. Do udziału w konkursie uprawnione są dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym (dzieci z roczników: 2016-2011) ze szczecińskich szkół i przedszkoli.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Wszyscy biorący udział w konkursie powinni posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego, na swój udział wraz z wypełnioną informacją dot. RODO (dane osobowe).
 4. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika Konkursu i posiadać 1 autora.
 5. Każda praca powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem autora, rokiem urodzenia, nazwą/ numerem placówki i grupy (jeśli istnieje).
 6. Jedna osoba (autor) może zgłosić w ramach Konkursu 1 pracę.
 • § 5
 1. Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na 4 kategorie wiekowe:
 2. dzieci rocznik 2016-2015,
 3. dzieci rocznik 2014-2013,
 4. dzieci rocznik 2012,
 5. dzieci rocznik 2011.
 6. Warunkiem uczestnictwa jest to, że muszą być to uczniowie lub przedszkolaki ze szczecińskich szkół podstawowych i placówek edukacji przedszkolnej (publiczne i niepubliczne).
 7. Do oceny nadesłanych prac zostanie powołana Komisja, składająca się z 3 członków zespołu Fundacji, która oceniać będzie m.in. kreatywność, technikę i dokładność wykonania, pomysł oraz wpisanie się w tematykę konkursu.
 8. Z każdej kategorii wiekowej powołana Komisja, wybierze najlepsze prace, które otrzymają nagrody za I, II i III miejsca oraz 3 wyróżnienia (łącznie 4 x I miejsce, 4 x II miejsce, 4 x III miejsce, 12 x wyróżnienie).
 9. Prace, które nie spełniają wymogów zawartych w regulaminie lub zostały uszkodzone/zniszczone w wyniku niewłaściwego ich opakowania nie będą podlegać ocenie.
 • § 6
 1. Termin naboru prac konkursowych: 09.10 - 22.11.2019 r.
 2. Prace konkursowe wraz z prawidłowym podpisem, o którym mowa w § 4 należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 22.11.2019 r. na adres:

 

Fundacja MIERZ WYSOKO

Świętoborzyców 12/2

71-665 Szczecin

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

 

 1. Prace konkursowe nie będą odsyłane do Autorów.
 • § 7
 1. Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi 29.11-05.12.2019 r. poprzez stronę internetową/FB Organizatora.
 2. Zwycięskie prace będą prezentowane na stronie internetowej Organizatora/FB wraz z imieniem, nazwiskiem, nazwą /numerem szkoły/przedszkola i klasą/grupą (jeśli dotyczy).
 3. Nagrody zostaną przekazane osobiście lub pocztą.
 4. Autorzy zwycięskich prac oraz szczecińskie szkoły/przedszkola, do których uczęszczają zwycięzcy, otrzymają nagrody o wartości:

I miejsca - 200 zł[1],

II miejsca - 150 zł[2],

III miejsca - 100 zł[3],

wyróżnienia - 30 zł.

 1. Nagrody będą w formie bonów do wykorzystania w jednym ze sklepów z książkami, multimediami itp.
 • § 8

Dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są telefonicznie pod numerem 517 35 76 77 lub adresem email: fundacja .at. mierzwysoko .dot. eu

 • § 9

INFORMACJA O PRZETWARZENIU DANYCH w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Programu Społecznik na lata 2019–2021 – Programu Marszałkowskiego (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679):

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję dysponenta środków dla Programu Społecznik na lata 2019-2021 – Programu Marszałkowskiego.
 2. W sprawach związanych z danymi uczestnika Konkursu należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod wskazanym adresem poczty elektronicznej: abi .at. wzp .dot. pl
 3. Dane dziecka będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021 – Programu Marszałkowskiego, którego jest uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu stanowi art. 6 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
 5. Dane uczestnika projektu zostają powierzone do przetwarzania Operatorowi - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 Koszalin, i realizatorowi projektu Fundacji MIERZ WYSOKO Świętoborzyców 12/2 w Szczecinie (nazwa i adres realizatora/organizacji). Dane osobowe uczestnika projektu mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie dysponenta środków, Operatora lub realizatora projektu. Dane osobowe uczestnika projektu mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie dysponenta środków, Operatora lub realizatora projektu kontrole i audyt w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021 – Programu Marszałkowskiego w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 6. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Społecznik na lata 2019-2021 – Programu Marszałkowskiego oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 1. Opiekunowie/rodzice uczestników Konkursu mają prawo dostępu do treści dziecka danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Opiekunom/rodzicom uczestników Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • § 10

Wszelkie kwestie sporne, związane z rozumieniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegu Konkursu rozstrzyga Organizator. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

Zatwierdziła:

Prezes Zarządu Fundacji MIERZ WYSOKO

 

[1] Z czego 160 zł to nagroda dla autora i 40 zł to nagroda dla szkoły/przedszkola.

[2] Z czego 110 zł to nagroda dla autora i 40 zł to nagroda dla szkoły/przedszkola.

[3] Z czego 60 zł to nagroda dla autora i 40 zł to nagroda dla szkoły/przedszkola.

 

„Mały obywatel na 100 lat Niepodległości” zmiana / wydłużenie konkursu plastycznego

11 Październik 2018, 23:57 | Aktualności

„Mały obywatel na 100 lat Niepodległości” - konkurs plastyczny. Dziś oficjalnie, na zapytania i prośby odpowiadamy pozytywnie, czyli wydłużamy czas składania prac do 25.10.2018r. Konkurs dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik – Program Marszałkowski. 
Zapraszamy gorąco do udziału dzieci z roczników 2011-2015 ze szczecińskich szkół i przedszkoli. Regulamin poniżej:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO v2 (zmiana w stosunku do Regulaminu pierwotnego to jedynie data -wydłużony termin - składania prac. Zapraszamy!

Więcej na: https://www.facebook.com/mierzwysoko.eu/?ref=ts&fref=ts